24.03. - 31.03.2013

PRZEGLĄD INFORMACJI RELIGIJNYCH Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Prawosławie:

Triumf Ortodoksji w Kościele Prawosławnym

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu w Kościele Prawosławnym upamiętnia zwycięstwo ikonoklazmu. Świętując przywrócenie kultu ikon, wierni wspominają zasługi cesarza Michała i jego matki, błogosławionej cesarzowej Teodory oraz patriarchy konstantynopolitańskiego Metodego.

Triumf Ortodoksji (lub Triumf Prawosławia) przypada w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (w 2013 roku to 24 marca). Święto, poprzedzone tygodniem modlitwy i ascezy, pomaga wiernym w odnowie duchowej i umocnieniu własnej wiary. Upamiętniając zwycięstwo nad herezją ikonoklazmu, wspominają oni również męczenników oraz wszystkich, którzy sprzeciwili się prześladowaniu ikon. Zdaniem prawosławnych, Triumf Ortodoksji potwierdza prawdziwość ich religii.

Dla wyznawców prawosławia, ikona jest chrystocentrycznym miejscem mistycznej obecności przedstawionej postaci. Powołując się na Biblię, Cerkiew argumentuje, że święty obraz należy postrzegać przez pryzmat tego, co przedstawia i w sobie zawiera. Zatem, adoruje się wizerunek i istotę,  a nie ikonę. Obrazy mogą pomóc w lepszym rozumieniu dogmatów. Ich kult ma przypominać wiernym, że każdy człowiek jest świętą ikoną Boga.

Herezje wokół ikonoklazmu sięgają 726 roku. Wówczas, cesarz Leon III Izauryjczyk nakazał zastąpić obraz Chrystusa znajdujący się nad drzwiami pałacu zwykłym krzyżem. Nakaz niszczenia wizerunków Chrystusa, Maryi Dziewicy oraz świętych obowiązywał do 787 roku. Na Soborze Nicejskim II przyzwolono na kult ikon uzasadniając to dogmatem o wcieleniu Chrystusa. Uznano, że obrazy przedstawiają fizyczną postać Syna Bożego. Jednak, w 815 roku po objęciu tronu przez cesarza Leona V Armeńczyka, nastąpił powrót do herezji obrazobórstwa. Rygorystyczną politykę wobec kultu ikon kontynuowali również: Michał II i Teofil. Dopiero wdowa po Teofilu, cesarzowa Teodora zażądała powrotu do ikonolatrii. 11 marca 843 roku w świątyni Hagia Sophia nastąpił Triumf Ortodoksji. Wydarzenie to upamiętniane jest w Kościele Prawosławnym aż do dziś, zawsze w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

Joanna Górska

Odbyła się sesja św. Soboru Biskupów PAKP

26 marca odbyła się wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów PAKP. Uczestnicy spotkali się w siedzibie Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Sawy.

Wiosennej sesji św. Soboru Biskupów PAKP przewodził metropolita warszawski i całej Polski, Sawa. Głównym tematem spotkania była zewnętrzna oraz wewnętrzna sytuacja Cerkwi. Biskupi przyjęli zaproszenie od Patriarchy Serbskiego Ireneusza, na uroczystości 1700-lecia wydania edyktu mediolańskiego przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Ponadto, zapoznali się ze sprawozdaniem z uroczystości intronizacyjnych nowego patriarchy bułgarskiego Neofita.

Oprócz tego, omówiono zagadnienia dotyczące wewnętrznej sytuacji Cerkwi.  Rozpatrzono sprawozdania z życia Diecezji PAKP z zeszłego roku. Zaaprobowano i błogosławiono do użytku tekst czterech Ewangelii w języku polski. Ponadto, uchwalono tekst akatystu ku czci ikony Matki Boskiej częstochowskiej w języku słowiańskim. Został on także błogosławiony do użytku cerkiewnego.

Joanna Górska

Chrześcijaństwo:

Pierwsza msza krzyżma papieża Franciszka

 

W Wielki Czwartek odbyła się pierwsza msza krzyżma sprawowana przez papieża Franciszka.

 

Wielki Czwartek upamiętnia ustanowienie sakramentu kapłaństwa, dlatego homilia papieża dotyczyła zasad sprawowania posługi przez duchownych. Ojciec święty zaapelował do kapłanów, by na wzór Jezusa Chrystusa pomagali najbardziej potrzebującym i cierpiącym. Ożywianie wiary wśród chrześcijan stanowi wyzwanie dla duchownych, dlatego powinni oni modlić się „z realiami życia powszedniego, cierpieniami i radościami, lękami i nadziejami swoich wiernych”. Kapłani muszą przebywać wśród ludzi, ponieważ izolacja przyczynia się do kryzysu tożsamości kapłańskiej. Ponadto papież polecił wiernym, by byli blisko duchownych.

Msza krzyżma sprawowana jest przed południem w katedrze. Uczestniczą w niej diecezjalni księża. W czasie jej trwania dokonuje się poświęcenia krzyżma, służącego do namaszczania w czasie chrztu lub bierzmowania. Ponadto, olejem dokonuje się wyświęcania kapłanów oraz konsekracji biskupów.

Joanna Górska

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach