Studia

RELIGIOZNAWSTWO

Program kształcenia na kierunku „religioznawstwo” różni się zasadniczo od programu kierunku „teologia” oraz innych kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent religioznawstwa powinien posiadać ogólną wiedzę na temat światowych systemów religijnych. W trakcie studiów zostanie zapoznany z elementami wiedzy o religiach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Absolwent powinien umieć wyszukiwać, przyswajać i dysponować specjalistyczną wiedzą teoretyczną dotyczącą religii, w szczególności powinien znać metodologiczne zaplecze analizy różnych aspektów religii dokonywanej na gruncie różnych dziedzin nauki oraz teologii. Znać historię i podstawowe treści wiodących orientacji religijnych. Powinien posiadać podstawy do samodzielnych poszukiwań oraz identyfikowania problemów i wyzwań współczesności, związanych z religiami.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w rozmaitych instytucjach oraz ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, a także powiązaniem religii z życiem społecznym, gospodarczym i politycznym. Oprócz przygotowania do podejmowania pracy w różnych instytucjach absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Absolwent powinien mieć świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

Rok I
Historia filozofii
Logika i teoria poznania
Filozofia religii
Historia religii
Geografia religii
Antropologia religii
Teologia religii
Historia i metodologia badań religioznawczych
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Ekumenizm
Lektorat języka nowożytnego
Wychowanie fizyczne
Technologie informacyjne


Rok II
Filozofia religii
Socjologia religii
Fenomenologia religii
Psychologia religii
Starożytne religie w świecie rzymskim
Judaizm (podstawy)
Islam (podstawy)
Buddyzm (podstawy)
Hinduizm (podstawy)
Lektorat języka nowożytnego
Lektorat języka starożytnego (do wyboru łacina, greka, jęz. hebrajski)
Proseminarium z elementami prawa do własności intelektualnej


Rok III
Dawne religie Słowian
Tradycyjne religie plemienne
Nowe ruchy religijne
Dialog międzyreligijny
Seminarium dyplomowe
Wykład monograficzny


Ponadto każdy student wybiera obowiązkowo dwa moduły z pięciu, w których będzie się specjalizował.

Moduły:
Biblia i judaizm
Biblia i teologia katolicka
Islam i religie Dalekiego Wschodu
Spotkania religii i kultur w historii i współczesności
Ekumenizm i dialog międzyreligijny

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach