O nas

HISTORIA RELIGIOZNAWSTWA NA  WYDZIALE TEOLOGICZNYM ATK / UKSW

Rada Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie powołała Sekcję Religioznawstwa, która rozpoczęła działalność w roku akademickim 1986 / 87. Studia na tym kierunku obejmowały dwie dziedziny religioznawstwa empirycznego: fenomenologię religii badającą sens i znaczenie zjawisk religijnych oraz historię religii podejmującą problemy poszczególnych systemów religijnych obecnych w świecie, w tym także religię islamu. Przed powołaniem sekcji religioznawstwa wykłady podejmujące zagadnienie różnorodności religii odbywały się w ramach Katedry Apologii.

Kierownikiem Sekcji Religioznawstwa, w której skład weszły dwie katedry: Katedra Historii Religii oraz Katedra Fenomenologii Religii został ks. prof. Tadeusz Dajczer i jemu również powierzono zwierzchnictwo nad Katedra Fenomenologii Religii. Natomiast Katedrą Historii Religii kierował ks. prof. Władysław Kowalak. W październiku 1999 r. ks. Władysław Kowalak został kierownikiem Sekcji Religioznawstwa, bowiem ks. Tadeusz Dajczer odszedł na emeryturę. W pierwszym okresie działalności Sekcji Religioznawstwa podejmowano tematy ogólne z zakresu religioznawstwa i fenomenologii religii, dotyczących całości zjawisk religijnych. W ramach zajęć omawiane były także religie Wschodu: sintoizm, hinduizm, buddyzm. J. Wroniecka w roku akademickim 1987 / 1988 poprowadziła także wykład na temat „Mistyczna filozofia arabska”.

Wkład naukowy w rozwój badań nad zagadnieniem islamu i kontaktów chrześcijańsko–muzułmańskich na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie miał również ks. doc. Jerzy Nosowski. Prowadził on zajęcia dla studentów ATK na temat filozofii arabskiej. Ks. Jerzy Nosowski jest autorem książek podejmujących problematykę islamu. Wśród publikacji jego autorstwa znajdują się dwie ważne prace monograficzne, posiadające fundamentalne znaczenie dla poznania islamu w Polsce: „Teologia Koranu” oraz „Przepisy prawne Koranu”. Ks. Jerzy Nosowski interesował się także sufizmem. Ostatnie lata życia poświęcił na tłumaczenie jedenastowiecznego traktatu Al–Kuszajriego. Ks. Jerzy Nosowski brał czynny udział w konferencjach naukowych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Był także członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN oraz recenzentem prac doktorskich.

 Do 2001 roku Sekcja Religioznawstwa posiadała dwie katedry, w których pracowali: ks. prof. Władysław Kowalak i dr Eugeniusz Sakowicz podejmując zagadnienie historii religii, natomiast nad fenomenologią religii badania prowadzili: ks. dr Leonard Fic, ks. dr Rafał Markowski, ks. dr Andrzej Wańka. W czerwcu 2001 roku ks. prof. Władysław Kowalak zrezygnował z kierownictwa Sekcją Religioznawstwa. Jednocześnie złożył wniosek do Rady Wydziału Teologicznego o zmianę nazwy z Sekcji Religioznawstwa na Sekcję Religiologii oraz powołania nowej katedry – Teologii Religii. Nowo powstała katedra była pierwszą katedrą podejmującą zagadnienia teologiczno–religiologiczne na wydziałach teologicznych w Polsce. Rada Wydziału powołała na stanowisko kierownika Sekcji Religiologii dr. hab. Eugeniusza Sakowicza, powierzając jemu także kierownictwo katedrą Teologii Religii.

Zmiana nazwy Sekcji podyktowana była koniecznością wyznaczenia nowych kierunków kształcenia wszystkich osób zainteresowanych religiami. Religiologia, bowiem oznacza całość nauk o religii, na które składają się dziedziny: filozofia religii, teologia religii oraz religioznawstwo. W 2009 r. rozpoczęto starania o utworzenie kierunku religioznawstwo. Pomysłodawcą był ks. dr hab. Jarosław Różański, którego wspierali pracownicy sekcji religiologii oraz misjologii.

Pragnieniem pracowników naukowych Sekcji jest wprowadzenie lektoratów „świętych języków” religii: arabskiego, sanskrytu i pali. Pracownicy prowadzą prace naukowo–badawcze z zakresu nauk religiologicznych: teologii religii oraz religioznawstwa empirycznego. Kręgu zainteresowań naukowych stanowią religie: judaizm, islam, buddyzm, hinduizm oraz systemy ezoteryczno–okultystyczne, a także religie ludów pierwotnych. Elementem wyróżniającym prowadzenie badań w sekcji jest katolicki wymiar badań religiologicznych. Szczególny akcent skierowany jest na dialog międzyreligijny oraz miejsce różnych religii we współczesnym świecie. W zajęciach Sekcji biorą udział nie tylko studenci religiologii, ale także innych specjalizacji: misjologii, ekumenizmu oraz teologii fundamentalnej. Coraz częściej przedmioty fakultatywne prowadzone w sekcji wybierają także studenci teologii kultury i dziennikarstwa.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach